Bescherming persoonsgegevens

Johnny Fernand neemt de privacy van persoonsgegevens van zijn klanten zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze nieuwsbrief en desgewenst andere relevante informatie.

Daarnaast kunnen jouw gegevens dienen voor nader onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de diensten en producten van de Johnny Fernand Formule.
De persoonsgegevens worden in dit kader altijd anoniem gemaakt en zijn dan niet meer herleidbaar tot individuele personen.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en is een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens. Johnny Fernand is hier ook een groot voorstander van.

Daarom onderschrijft Johnny Fernand bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor de onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou als klant en de Johnny Fernand Formule of de jsfhealthshop;
  • om u te informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor jouw privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het hiervoor genoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie dus altijd even contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen altijd kosteloos verzet aantekenen. In elke communicatieve uiting die wij verzenden, is een mogelijkeheid opgenomen om je weer uit te schrijven van onze verzendlijst. Deze uitschrijving wordt volledig geautomatiseerd en direct in onze bestanden verwerkt. Wij zullen de verzending van onze nieuwsbrief dan ook direct beëindigen.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Geef een reactie